Information of Hemp

ເຮັ້ມເປັນພືດທີ່ມີມາແຕ່ດົນ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈັດພຶດສະນິດນີ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນກູ່ມວົງຕຳແຍ (Urticaceae) ຕໍ່ມາພາຍຫຼັງທີພົບວ່າມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຫຼາຍປະການ ທີ່ຕ່າງກັນອອກໄປຫຼາຍຈາກພືດໃນກຸ່ມຕຳແຍ ຈື່ງໄດ້ຮັບການແຍກອອກເປັນກຸ່ມສະເພາະຄື: Cannabidaceae
ເຮັ້ມ (Cannabis sativa L. subsp. Sativa) ເປັນພືດເກົ່າທີ່ພົບໃນເຂດອົບອຸ່ນຂອງທະວີບເອເຊຍ ສັນນິຖານວ່າມີການຂະຫຍາຍພັນເປັນບໍລິເວນກ້ວາງ ທາງຕອນກາງຂອງທະວີບ ໄດ້ແກ່ພື້ນທີ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງ ແຄ້ວນໄຊບີເຣຍ ປະເທດເປີເຊຍ ທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ບໍລິເວນແຄດເມຍ ແລະ ເທີງພູເຂົາຫິມະໄລ ແລະ ປະເທດຈີນໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ໃນເອກະສານເກົ່າຫຼາຍເຫຼັ້ມ ວ່າເປັນພືດທີ່ມີການປູກໃຊ້ປະໂຫຍດ ທີ່ເປັນທັງພືດໃຫ້ນ້ຳມັນ ແລະ ພືດໃຫ້ເສັ້ນໃຍມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ພະບໍລົມຣາດອົງການກະສັດຈີນ ໃຊ້ເປັນເຈ້ຍທີ່ເຮັດຈາກເຮັ້ມ ຜ້າໃບເຮືອສຳເພົາ ແລະ ເຊືອກເຮືອເດີນທະເລຂອງຈີນກໍ່ເຮັດມາຈາກເຮັ້ມ.
ໃນປີ 960-1279 ກ່ອນຄິດຕະສັກກະຣາດ ໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າ ປະເທດຈີນມີການປູກເຮັ້ມເພື່ອເປັນພືດໃຊ້ເຮັດເສັ້ນໃຍ ຂະນະທີ່ສະໄໝໂຣມັນ ໄດ້ມີການນຳພືດຊະນິດນີ້ຈາກທະວີບເອເຊຍ ເຂົ້າໄປປູກໃນປະເທດອີຕາລີແລ້ວໄປໃນທະວີບ ຢູໂລບ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ລັກສະນະທາງພຶກສະສາດ
ເຮັ້ມ ເປັນພືດລົ້ມລຸກມີອາຍຸພຽງປີດຽວລຳຕົ້ນຕັ້ງຊື່ສູງປະມານ 3-6 ແມັດ
ການປູກເຮັ້ມແລະການເກັບກ່ຽວ
ເຮັ້ມຂື້ນໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດສາມາດເຕີບໃຫ່ຍໄດ້ດີໃນທຸກສະພາບອຸນຫະພູມແຕ່ຂື້ນໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງແລະອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 14-27 ອົງສາເຊຊຽດ ໃນຊ່ວງເວລາເພາະປູກ 6 ອາທິດທຳອອິດ ຕົ້ນກ້າມີຄວາມຕ້ອງການປະລິມານນ້ຳຫຼືນ້ຳຝົນຈີ່ງຈະເຕີບໂຕໄດ້ດີໂດຍເຮັ້ມຈະປູກລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນມີນາເຖີງປາຍເດືອນພຶດສະພາ ທັງນີ້ຈະຂື້ນຢູ່ກັບພື້ນທີ່ແລະປະລິມານນ້ຳຝົນໃນແຕ່ລະພູມມິພາກໂດຍທົ່ວໄປເຮັ້ມຈະທົນຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງແຕ່ຫາກມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍລົງ
ເມັດຂື້ນໄດ້ໃນດິນຮວ່ນຊຸຍແລະມີທາດອາຫານອຸດົມສົມບູນຄວາມເລິກຂອງການຝັງເມັດທີ່ເໝາະສົມຢູ່ລະຫວ່າງ 2-4 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 6-15 ຊັງຕີແມັດ ຈະງອກຂື້ນໄດ້ພາຍໃນ 8-14 ວັນ ຈາກນັ້ນຕົ້ນກ້າຈະຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວພຽງ 90-120 ວັນ ກໍ່ຈະໃຫ້ດອກຕິດເມັດ ສາມາດເກັບກ່ຽວນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ໂດຍປົກກະຕິອັດຕາຂອງເມັດຕໍ່ພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມປະມານ 6-20 ກິໂລກຼາມຕໍ່ໄລ່ຫຼື 200-750ໂຕນຕໍ່ຕາລາງແມັດ
ການເກັບກ່ຽວເຮັ້ມນິຍົມໃຊ້ເສັ້ນໃຍຈາກລຳຕົ້ນຂອງຕົ້ນເພດຜູ້ທີ່ອອກດອກໃໝ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 3-4 ເດືອນ ເນື່ຶອງຈາກຈະເປັນຊ່ວງທີ່ເສັ້ນໃຍມີຄວາມໜ້ຽວທີ່ສຸດເບົາ ແລະເປັນສີຂາວເໝາະສຳລັບການໃຊ້ເປັນເສັ້ນໃຍທໍຜ້າ

[ BACK ]