HEMP FACTS

Hemp (เฮมพ์) ในประเทศลาวรู้จักกันดีในนามของ "ปอป่าน" โดยชนเผ่าม้งจะเรียกเฮมพ์ว่า "ม๊าง" เป็นพืชที่สำคัญต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ ศิลปะและภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากชนเผ่าม้ง ยาวนานมาเป็นเวลากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันมีการเพาะปลูกในแขวงอุดมไชย แขวงหัวพัน แขวงหลวงพระบาง ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือในโครงการหมุ่บ้านช่างทอ www.ockpoptok.com ระหว่างรัฐบาลของ สปป.ลาว สมาพันธ์แม่ญิงลาว สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNoDC) และสหภาพยุโรป (EU)
LAO HEMP CO.,LTD.13 South Road, Xaithany
Vientiane
Lao PDR.
Tel. 030-9988333, 020-95339290